Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Sponsoring wil zeggen dat de school, de leerkrachten, de ouders of de kinderen diensten, goederen of geld krijgen van derden, waarvoor een tegenprestatie moet worden geleverd.
Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking.
Wat betreft de sponsoring voert de school een beleid dat overeenstemt met de overeenkomst over sponsoring, die gesloten is tussen het ministerie van O . C. en W en de onderwijs- en ouderorganisaties.
Voor het overige zal elke vorm van sponsoring in de overlegorganen van de school worden besproken en hebben ouders via de medezeggenschapsraad daarbij inspraak.